Lá số tử vi ông Đinh La Thăng

#1
Các môn bói toán như tử vi xem tướng đoán chữ và phong thủy đều là sản phẩm tâm linh thời cổ của Trung Quốc truyền sang Việt Nam nên ngày nay một số người Việt tự Hán hóa tự tôn thờ văn hóa cổ của Trung Quốc và đang lệ thuộc vào sự chỉ đạo bí mật của Tâm Linh Trung Quốc chi phối đời sống văn hóa và trong tư duy của người Việt cuồng Trung Quốc .ngày nay mọi người nên vứt bỏ thứ ma túy tâm linh độc hại này của người Tàu đi cho đất nước ta có nền văn hóa lành mạnh tốt đẹp
View: https://www.youtube.com/watch?v=26DMFV3ac_A