Offline 11

Dự định tổ chức tại Seoul ngày 30/10/2011 để chia tay Admin Quang Khải về VN lập GĐ