Offline 1

Lần Offline lần 1 này do Trường Thành tổ chức tại thành phố Deagu Korea đã diễn ra thành công tốt đẹp